اولين كنفرانس مهندسي برق و كامپيوتر واحد قائمشهر

کد خبر: 463 تاریخ انتشار: 1397/8/12
اولين كنفرانس مهندسي برق و كامپيوتر به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد قائمشهر

مهلت ارسال آثار :139708/15